Praktijkregels

Praktijkregels

Praktijkregels

 1. Een belangrijk uitgangspunt binnen de gezondheidszorg is dat de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het bevorderen en instant houden van zijn gezondheid. Personen die een beroep doen op onze fysiotherapeutische zorg worden regelmatig gewezen op de verantwoordelijkheid om zelf mede voor zijn/haar herstel zorg te dragen.
 2. Met betrekking tot de behandeling in onze praktijk verzoeken wij u de persoonlijke hygiëne in acht te nemen en zelf een badhanddoek mee te nemen.
 3. Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De behandelingen zullen dan ook direct bij uw verzekeraar worden gedeclareerd, zolang de behandelingen binnen uw polisvoorwaarden vallen.
 4. Controleer voor aanvang van uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut of en op welke wijze u aanvullend verzekerd bent. Alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent, komt u in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Er zijn verschillende vergoedingsvormen, u bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het melden en in de gaten houden van uw behandellimiet. Wanneer u uw limiet overschrijdt, worden de behandelingen particulier gedeclareerd, hetgeen inhoudt dat u zelf een factuur ontvangt en de behandeling zelf moet betalen.
 5. U bent verplicht zich te kunnen legitimeren bij uw fysiotherapeut. Deze informatie wordt gebruikt om uw identiteit vast te stellen en om uw verzekeringsrecht te checken. Een legitimatiebewijs kan zijn uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument.
 6. U kunt zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken met uw fysiotherapeut. U kunt zonder u te melden, plaatsnemen in de wachtruimte. Uw behandelend fysiotherapeut zal u daar ophalen.
 7. Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Voor een consult trekken we normaal gesproken 25 minuten uit. Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn en rustig in de wachtkamer plaats te nemen.
 8. De fysiotherapeut zal voordat hij/zij de behandeling begint, samen met u een aantal zaken op een rijtje zetten om een zo goed mogelijk beeld van uw klachten te kunnen krijgen. Na het onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarin de doelen en de aard van de behandelingen worden vastgelegd.
 9. Indien u een behandeling niet wenst, acht onjuist te zijn toegepast, niet juist te zijn bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken natuurlijk tijd vrij om uw probleem te bespreken en op te lossen.
 10. Wij tolereren geen enkel agressief gedrag naar een van onze medewerkers of naar ons.
 11. Indien u hiermee instemt vindt er, indien nodig, overleg plaats tussen de huisarts en uw fysiotherapeut.
 12. Wanneer een afspraak, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan of verzet moet worden, dan kunt u dit uiterlijk 24 uur van tevoren doen, per telefoon (036 – 302 00 46) of mail ([email protected]). Anders zijn wij genoodzaakt het behandeltarief bij u in rekening te brengen.


Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling van geleverde producten, materialen en diensten dient bij voorkeur te geschieden middels pinbetaling, waarna de cliënt direct de factuur ontvangt, met bewijs van betaling.
 4. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen , dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40 euro, alles exclusief BTW

 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op en stel al jouw vragen geheel vrijblijvend aan een van onze specialisten